Etapes

photo

LLAR D'INFANTS

0-3 ANYS
A la nostra Llar, l’infant gaudeix d’un tracte acollidor des del primer moment, amb unes educadores preparades, dins d’uns espais especialment habilitats per a la seva adaptació i creixement harmònic. A través del joc se li fa l’estada serena, afectuosa i segura en un ambient estimulant.
En aquest cicle posem especial atenció al desenvolupament global dels infants, tant a nivell físic i cognitiu, com emocional i afectiu, capacitats de gran importància a l’inici de la vida.
A més, des de la nostra Llar incentivem i facilitem la formació i col·laboració dels pares i les mares perquè entenem que la funció educadora serà millor si avancem plegats amb criteris compartits.
photo

SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

3-6 ANYS
El 2n cicle d’Educació Infantil comprèn les unitats de 3-6 anys.
L’objectiu fonamental d’aquest cicle és el progressiu descobriment i creixement personal a nivell emocional, afectiu, físic, social i cognitiu dels infants.
A la nostra escola apostem per una educació inclusiva on s’atén la diversitat de les necessitats de tot l’alumnat amb un equip d’orientació psicopedagògica propi. Acompanyem a tots i cadascun dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.
- Iniciació a l’anglès, la metodologia està basada fonamentalment en l’ús dels mitjans audiovisuals dels quals disposem, en sessions en les que es treballa la familiarització amb la llengua anglesa mitjançant recursos lúdics i l’aprenentatge de cançons.
- Cooperació estreta entre l’escola i les famílies: aquest vincle és important i necessari per al bon desenvolupament dels infants. Existeix una línia comuna d’experiències de col·laboració entre les famílies i l’escola.
photo

EDUCACIO PRIMÀRIA

6-12 ANYS
En aquesta etapa, la més llarga (dels 6 als 12 anys) s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a tots els altres aprenentatges que se seguiran fent a la vida quotidiana, i es potencien els bons hàbits organitzatius i de treball que facilitaran la futura formació personal i intel·lectual dels alumnes.
Per assolir les competències, l’equip de mestres combina diverses metodologies, com els grups cooperatius, els projectes o els racons d’aprenentatge; Aquí incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.
Les competències matemàtiques les treballem mitjançant el mètode EntusiasMAT, les lingüístiques les reforcem amb el mètode Glifing, i l’anglès es reforça amb una matèria complementària de “Projects”. A més la nostra escola treballa per enfortir els valors de l’empatia, el respecte, la solidaritat i el treball de les emocions.
photo

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)

12-16 ANYS
L’objectiu d’aquesta etapa és proporcionar la formació integral de tot l’alumnat, on cada alumne potenciï les seves aptituds acadèmiques, ampliï els seus coneixements i desenvolupi les seves capacitats.
Els alumnes adquiriran al llarg d’aquesta etapa les competències bàsiques per accedir a estudis superiors enfocats a les seves projeccions futures.
A l’escola fem tot el possible perquè tots i cadascun dels alumnes continuïn desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats i actituds. Al llarg de l’ESO l’alumne va escollint de forma progressiva aquelles matèries que s’ajusten més als seus interessos. Aquest procés culmina a 4t amb la tria de les múltiples opcions del final de l’etapa.
L’escola aposta per un ambient acollidor i proper que afavoreix la convivència entre la comunitat educativa, en la què s’inscriu la relació constant i directa amb les famílies.
I per a fer possible el progrés a tots els alumnes fem una especial atenció a la diversitat, al seguiment individualitzat i acompanyament personal i a l’orientació acadèmica que afavoreix que cada noi i noia mobilitzi els seus recursos personals i treballi cada vegada amb més seguretat, autonomia i capacitat de col·laboració amb els altres.
photo

BATXILLERAT

16-18 ANYS
Al nostre centre s’imparteixen dues modalitats de Batxillerat:
Batxillerat Humanístic i de Ciències Socials
Batxillerat Científic i Tecnològic

Basem el nostre treball en els valors, la qualitat i la projecció de futur.
Al nostre centre oferim el batxillerat com una oferta al final dels estudis obligatoris L’objectiu del Batxillerat eés doble: per una banda, proporcionar formació intel•lectual i humana i, per altra, reflexionar sobre les habilitats i prefereències personals per acabar fent una eleccioó del seu futur.

Fem d’aquesta etapa temps d’esforç, de reflexió́ i d'aprofundiment acadèmic i personal. Per això respectem l’itinerari acadèmic triat pels alumnes, fem atenció individualitzada a cada alumne i oferim atenció als alumnes amb necessitats especials. Treballem l'orientació acadèmica i professional de manera personalitzada, i tenim contacte amb universitats i centres de cicles formatius de grau superior.